Algemene voorwaarden Werkkans

Artikel 1 – Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

a) Werkkans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden tevens de ondernemer die in opdracht van en/of ten behoeve van de deelnemer dagbesteding verzorgd;

b) Deelnemer: de partij ten behoeve van wie Werkkans dagbesteding verzorgd;

c) Contract : de tussen Werkkans en de deelnemer gesloten dagbesteding contract, waarin nader wordt omschreven welke dagbesteding taken Werkkans ten hoeve van de deelnemer zal verrichten;

d) PGB: het persoonsgebonden budget, zijnde een geldbedrag dat aan de deelnemer op grond van de AWBZ wordt toegekend en door de deelnemer wordt c.q. kan worden aangewend om zorg/dagbesteding in te kopen bij derden, zoals Werkkans .

e) Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om op naam en voor rekening van de deelnemer het contract te sluiten en onder meer opdracht te geven tot het verlenen van dagbesteding taken, e.e.a. ten behoeve van de deelnemer. Vertegenwoordiger kunnen zijn: een verantwoordelijke (ouder of voogd), een gemachtigde.

(f) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Artikel 2 – Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, contract en iedere andere (rechts)relatie tussen Werkkans enerzijds en de deelnemer anderzijds.

2. Alle door Werkkans uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

3. Het contract tussen Werkkans enerzijds en de deelnemer anderzijds is te kwalificeren als een contract als bedoeld in art. 7:400 BW (overeenkomst van opdracht), indien en voor zover aan de deelnemer een bepaald PGB is toegekend waarmee de deelnemer de betreffende dagbesteding inkoopt bij Werkkans, dan wel dat Werkkans door de deelnemer of de vertegenwoordiger wordt ingeschakeld om ten behoeve van de deelnemer dagbesteding te verlenen zonder dat hij/zij voorafgaand aan het sluiten van het contract nadrukkelijk aangeeft dat de deelnemer voor een vergoeding via de zorgverzekeraar c.q. op grond van de AWBZ in aanmerking komt. In dit laatste geval zijn niettemin deze voorwaarden onverkort van toepassing op de (rechts) verhouding tussen Werkkans en de deelnemer.

4. In het contract moet wordt aangegeven of de dagbesteding voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten. Indien en voor zover de overeenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dagbesteding, die is toegekend op grond van een indicatiebesluit, wordt de overeenkomst ten aanzien van dergelijke dagbesteding aangegaan voor de looptijd van dat besluit. Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger voor het bewaken van de looptijd van de indicatiebesluit, treedt Werkkans in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent een eventuele voortzetting en van de tijdige aanvraag van een nieuwe indicatiebesluit. Bij gebreke van een dergelijk overleg wordt de dagbesteding, die na het verlopen van de indicatiebesluit wordt gecontinueerd, geacht in opdracht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger te zijn verleend overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van dit artikel, eerste alinea.

5. Eventuele afwijkingen, wijzigingen en aanpassing van het contract en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien en voor zover regels van overheidswege c.q. de zorgverzekeraar dat noodzakelijk maken alsook indien er sprake is van wijzigingen en/of aanpassingen die geen (of slechts in ondergeschikte mate) betrekking hebben op de kern van de door Werkkans te leveren prestatie (het verlenen van dagbesteding), is Werkkans – in afwijking van hetgeen in de eerste volzin van dit artikel is bepaald – gerechtigd het contract en/of deze voorwaarden eenzijdig dienovereenkomstig te wijzigen en/of aan te vullen, in welk geval Werkkans de deelnemer zo spoedig mogelijk informeert over deze wijzigingen en/of aanvullingen.

6. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen c.q. aanvullingen van meer dan ondergeschikte aard zijn, zullen partijen, in afwijking van hetgeen in het vorige artikellid is bepaald, tijdig en in onderling overleg het contract dienovereenkomstig aanpassen.

7. Werkkans is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere onderneming. Indien de deelnemer niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven de dagbesteding uit een PGB en of wajong te (willen) financieren wordt de deelnemer geacht voor dergelijke voorzieningen niet in aanmerking te (willen of kunnen) komen. Het is nadrukkelijk niet de taak van Werkkans om ervoor te zorgen dat: de deelnemer al dan niet een PGB verkrijgt dan wel een wajong uitkering, dat de bestedingen van/namens de deelnemer – zowel qua hoogte als qua bestemming – binnen dat PGB en of wajong vallen en dat de deelnemer de besteding van het PGG en of Wajong naar behoren verantwoordt en kan verantwoorden, e.e.a. is onverminderd ook van toepassing indien dagbesteding wordt verzorgd door Werkkans in onderaannemer schap in opdracht van een ABWZ instelling.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst:

1 Werkkans zal het contract en het eventueel opgestelde dagbesteding plan naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Een dagbesteding plan wordt ook opgesteld voor zover in het contract is voorzien in de verlening van dagbesteding uit een PGB of wajong, doch uitsluitend indien beide partijen aangeven een dergelijk dagbesteding plan in het specifieke geval wenselijk of noodzakelijk te vinden. De deelnemer zal aan het opstellen van dit dagbesteding plan naar beste vermogen zijn/haar volle medewerking verlenen. Werkkans bespreekt het door haar opgestelde dagbesteding plan met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.

3. Werkkans verleent dagbesteding overeenkomstig de afspraken in de dagbestedingsovereenkomsten. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger wordt geacht hieraan zijn/haar toestemming te hebben verleend, tenzij hij/zij hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

4. De deelnemer vrijwaart Werkkans voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van dagbesteding taken, het contract en/of deze voorwaarden schade lijden en/of hebben geleden, tenzij de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Werkkans.

5. Voor zover sprake is van een door de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger aan Werkkans verleende opdracht tot het verlenen van dagbesteding, legt Werkkans desgevraagd aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger verantwoording af omtrent de wijze waarop zij de dagbesteding taken heeft uitgevoerd.

6. Werkkans is te bereiken op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Artikel 4 – Vergoedingen:

1. Werkkans is gerechtigd de met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger overeengekomen dagdeeltarieven ook na het sluiten van de overeenkomt te verhogen. Werkkans zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk na herziening van haar prijzen hiervan op de hoogte stellen, althans indien en voor zover er sprake is van een contract van opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

2. In alle gevallen wordt de vergoeding rechtstreeks door de deelnemer – al dan niet uit een PGB –dan wel wajong (dagbesteding indicatie) aan Werkkans betaald. De te betalen vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het aantal afgesproken dagdelen. De vergoeding voor dagbesteding wordt berekend aan de hand van de tarieven dagbesteding PGB jaarlijks uitgereikt door de overheid of wel indicatie door gemeente gerelateerd.

3. Naast de vergoeding als bedoeld in het vorige artikellid is de deelnemer aan Werkkans verschuldigd de gebruikelijke kosten, die Werkkans heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst c.q. de dagbesteding taken. Onder deze kosten worden niet begrepen: de door Werkkans gehanteerde kilometervergoeding deze worden separaat in rekening gebracht van 0,30 cent p/km of voorafgaande vergoeding is besproken. Reistijd is hierbij niet mee gerekend.

4. De deelnemer is eveneens verschuldigd de niet-gebruikelijke kosten, die Werkkans ter uitvoering van de door de deelnemer c.q. vertegenwoordiger aan haar verleende opdracht in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger heeft gemaakt.

5. De deelnemer en of de vertegenwoordiger kunnen gemaakte afspraken uitsluitend kosteloos annuleren, indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van de overeenkomst. Indien annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst plaatsvindt, is de deelnemer c.q. vertegenwoordiger niettemin de eerste volledige maandbetaling van de overeenkomst verschuldigd.

Artikel 5 – Betaling:

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Werkkans aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

2. Indien volledige betaling van de factuur niet of niet tijdig geschiedt wordt de deelnemer jegens Werkkans geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is.

3. In geval van verzuim van de deelnemer op grond van het voorgaande artikellid, is de deelnemer gehouden tot vergoeding van alle door Werkkans ter zake van de incasso en bewaking van haar rechten gemaakte en nog te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Werkkans is bevoegd de buitengerechtelijke kosten minimaal vast te stellen op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een absoluut minimum van € 50,-.

4. Is de deelnemer in verzuim, dan is de deelnemer aan Werkkans over de verschuldigde hoofdsom (alsmede over de alsdan verschuldigde incassokosten) een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. De deelnemer is niet gerechtigd zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten.

6. Zodra de deelnemer zijn dagbesteding 12 uur van te voren afzegt, worden hier geen dagbesteding kosten voor gerekend. Mocht dit wel het geval zijn, wordt het volledige activiteit in rekening gebracht. Onverwachte gebeurtenissen zijn hier niet bij ingegrepen. Dit kan, overlijden, bevalling of acute ziekte zijn. Afmelden moet telefonische zijn, met daarbij de reden van verzuim.

7. Werkkans zal bij vergaderingen of wel besprekingen waar hij voor gevraagd wordt om deel te nemen, zijn uurtarief rekening en open in de factuur opstellen.

8. Werkkans hanteert een km vergoeding van 0,30 p/km of dit moet anders individueel anders schriftelijk zijn afgesproken.

Artikel 6 – Opzegging:

1. Indien en voor zover, conform het bepaald in artikel 2 lid 4 (eerste volzin, eerste zinsnede) van de voorwaarden, sprake is van een overeenkomst van onbepaalde tijd, kunnen beide partijen deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met in achtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Gaat (een der) partijen daartoe over, dan is de deelnemer alsnog gehouden tot betaling van de declaraties ter zake van de tot dan toe verrichte, geplande en nog gedurende de opzegtermijn te verrichten werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.

2. Daarnaast is Werkkans gerechtigd het in dit artikellid bedoelde contract tussentijds en per direct op te zeggen, onder meer indien:

a) Naast Werkkans door andere partijen ten behoeven van de deelnemer dagbesteding wordt verleend, waardoor Werkkans naar haar inzicht niet of onvoldoende in staat is het contract naar behoren uit te voeren;

b) De zorgbehoefte van de deelnemer zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat Werkkans het niet langer verantwoord acht en/of niet in staat is om aan deze zorgbehoefte kwalitatief te doen;

c) Naar het oordeel van Werkkans de (sociale) veiligheid en/of gezondheid van haar medewerkers(s) en/of de deelnemer in het geding is;

d) Vanwege een verstoring in de relatie tussen Werkkans en de deelnemer en/of de vertegenwoordiger anderzijds, continuering van de dagbesteding naar het oordeel van Werkkans onwerkbaar is geworden;

e) De deelnemer en of de vertegenwoordiger geen of in onvoldoende mate medewerking verleent aan de gemaakte afspraken;

3. Tussentijds opzegging als bedoeld in het vorige artikellid vindt niet eerder plaats dan nadat met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger de reden van de voorgenomen opzegging is besproken of, indien dat niet mogelijk is gebleken, hij/zij van de reden van opzegging op de hoogte is gesteld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid:

1. De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een persoonlijke aansprakelijkheid verzekering.

2. Werkkans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt ter uitvoering van haar contractuele en/of wettelijke verplichting en, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Werkkans, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

3. De aansprakelijkheid van Werkkans is eveneens te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Werkkans in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4. Werkkans is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 8 – Overmacht:

1. Iedere verplichting van Werkkans tot nakoming van het contract en/of deze voorwaarden wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

2. Van overmacht is onder meer doch niet uitsluitend sprake bij alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Werkkans geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Werkkans niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Werkkans heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Werkkans zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in het tweede lid langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, is elk van partijen bevoegd het contract bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

5. Voor zover Werkkans ten tijde van het intreden van een overmacht situatie inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit het contract en/of deze voorwaarden zou zijn nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Werkkans gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. De deelnemer is gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 9 – Geheimhouding en informatie:

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van het contract van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover op Werkkans een wettelijke- of beroepsplicht rust tot verstrekking van en of het geven van inzage in bepaalde gegevens en/of indien deelnemer c.q. de vertegenwoordiger Werkkans van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

2. Voor of uiterlijk bij het sluiten van het contract informeert Werkkans de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent:

a) Het aanbod van dagbesteding als ook de functie en toelating:

b) De mogelijkheden van het indienen van een klacht en de daarbij te volgen procedure:

c) De wijze waarop Werkkans de zorgverlening uitvoert en de gronden waar zij zorg kan weigeren:

3. Werkkans informeert de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger regelmatig over de algemene gang van zaken met betrekking tot de zorgverlening, het doel van (onderdelen van) het dagbesteding, de (mogelijke) gevolgen en risico’s van de voorgestelde begeleiding en de redelijke alternatieven. Op verzoek van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger stelt Werkkans deze informatie op schrift of laat zij deze informatie – voor zover dat voor de deelnemer niet nadelig is – achterwege.

4. Werkkans houdt van de deelnemer een dossier bij, waarin zijn/haar persoonlijke en/of medische gegevens zijn opgenomen. Het dossier wordt bewaard tot 5 jaar na beëindiging van het contract, of langer indien Werkkans dat noodzakelijk acht.

5. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger heeft het recht inzage te verkrijgen in en een afschrift te verkrijgen van het in lid 4 bedoelde dossier. Daarnaast is de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger bevoegd Werkkans te verzoeken de gegevens uit het dossier te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de dossiervorming onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel indien en voor zover de dossiervorming anderszins in strijd is met een wettelijke voorschrift. Werkkans zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger binnen vier weken na ontvangst van de dergelijk verzoek schriftelijk berichten in hoeverre zij aan het verzoek zal voldoen en, indien zij daartoe besluit, tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming en de gegevens uit het dossier overgaan. Indien de wet de deelnemer in dit kader meer bevoegdheden verleent dan deze voorwaarden, zal Werkkans deze bevoegdheden respecteren.

Artikel 10 – Geschillen:

1. Met een klacht zal de klacht zal mondeling c.q. schriftelijk bij Werkkans voorgelegd moeten worden. Werkkans heeft hierbij een termijn van 4 weken om hierop te reageren.

2. Mocht Werkkans en deelnemer er niet uitkomen, kan de klacht schriftelijk neergelegd worden bij de geschillen commissie. Werkkans is aangesloten bij een onafhankelijke partij Klachtenportaal zorg. De kosten van deze klacht zal Werkkans vergoeden, mocht de klacht door de klachten commissie ook gegrond vinden. Zo niet, worden de kosten door Werkkans verhaald bij de deelnemer.

3. Op elke overeenkomst tussen Werkkans en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Werkkans zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegd rechter. Niettemin heeft Werkkans het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot een uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Werkkans zal voor dat doel de door haar gehanteerde klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger brengen.